The Vietnamese Baptist Church of Oslo

Trung Tâm Tin Lành Oslo. Giờ thờ phượng hàng tuần 12:00-13:30. Ăn thông công13:30-14:30, HT có nhiều sinh viên từ Việt Nam!.

A bit more...

Chúng tôi có nhiều nhóm tế bào, gặp nhau hàng tuần tại Oslo. Hội thánh có các Hội Thánh nhánh ở Berlin (Germany), Bergen (Thành phố lớn thứ hai của Oslo).

What do we do for students?

Hội Thánh có nhiều sinh viên từ Việt nam đang học tại Oslo, sinh hoạt tại Hội Thánh. Các sinh viên đi trước có thể giúp tìm nhà ở, giúp tìm việc làm ngoài giờ học, giúp cùng sinh hoạt và học Kinh thánh trong nhóm nhỏ, cùng nhau hầu việc Chúa trong Hội Thánh.

When & Where

Trondheimsveien 5D
Oslo

Get Directions

Sunday School 11:00-12:00
Sunday Service 12:00-13:30
Food Fellowship 13:30:14:30

Going to study near The Vietnamese Baptist Church of Oslo?

Linkup Now